Specialistų paslaugos

Socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, logopedo, sveikatos priežiūros specialisto, psichologo teikiamos paslaugos progimnazijoje

1. Socialinio pedagogo veiklos turinys:

1.1. dirba su asmeniu (individualus darbas) – vaiku, tėvais ar teisėtais vaiko atstovais, mokytojais ir kitais progimnazijoje dirbančiais specialistais.
1.2. vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais vaikams kylančiais sunkumais (pagrindinių vaiko reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo), dirba su vaikais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas.
1.3. padeda tėvams ar teisėtiems vaiko atstovams ugdyti savo vaiką; suprasti jo socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas. Informuoja tėvus apie jų teisę gauti socialinę-pedagoginę pagalbą.
1.4. bendradarbiauja su klasių auklėtojais, kitais mokytojais, specialistais, progimnazijos administracija sprendžiant vaikų socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų. Padeda jiems geriau suprasti, kaip vaikų socialinės problemos veikia jų elgesį, pažangumą, lankomumą. Teikia siūlymų, kaip būtų galima gerinti socialinį-pedagoginį klimatą, sukurti jaukią, saugią darbo aplinką.
1.5. nuolat palaiko ryšius su vietos bendruomene ir įvairiomis įstaigomis, rūpinasi gyvenamosios aplinkos pritaikymu vaiko poreikiams.
1.6. tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį. Organizuoja ir koordinuoja socialinės-pedagoginės pagalbos teikimą ir vertina jos kokybę.
1.7. kartu su įstaigos personalu, visuomeninėmis organizacijomis ir socialiniais partneriais iš kitų institucijų atlieka šviečiamąjį-informacinį darbą.
1.8. inicijuoja, organizuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą.
1.9. inicijuoja išteklių, kurie būtini vaikų ir jų šeimų poreikiams patenkinti, gavimą.
1.10. palaiko ryšius su įvairiomis valstybinėmis įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą.
1.11. atstovauja ir gina vaikų teises progimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.
1.12. kartu su klasių auklėtojais, kitais ugdytojais rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu.
1.13. lanko vaikus jų namuose, jeigu klasės auklėtojas neturi tam galimybių.

2. Specialiojo pedagogo veiklos turinys:

2.1. teikia pagalbą mokiniams, turintiems intelekto sutrikimų, specifinių pažinimo sutrikimų (neišlavėjimų), emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, kompleksinių sutrikimų ir ribotą intelektą.
2.2. organizuoja specialiąsias pedagogines pratybas, kuriose lavina sutrikusias funkcijas bei padeda išmokti mokomąją medžiagą, taiko specialius darbo būdus ir metodus.
2.3. dalyvauja progimnazijos specialaus ugdymo komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus.
2.4. konsultuoja mokytojus, kaip modifikuoti ir adaptuoti Bendrąsias mokymo programas, atsižvelgiant į mokinių realų žinių lygį, sutrikusios funkcijos korekciją.
2.5. kaupia mokomąją-koreguojamąją medžiagą sutrikusiai funkcijai lavinti.
2.6. teikia metodinę pagalbą mokytojams, konsultuoja tėvus.
2.7. dirba pagal progimnazijos vadovo patvirtintą tvarkaraštį specialiojo ugdymo kabinete.
2.8. tvarko specialiojo pedagogo dienyną, specialiojo ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia savo veiklos programą.
2.9. atsiskaito progimnazijos direktoriui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui, kuruojančiai specialiojo pedagogo veiklą, apie pasiektus darbo rezultatus, pateikdamas veiklos programą ir savo veiklos ataskaitą. Veiklos ataskaitoje turi būti duomenys apie bendrą specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių skaičių, pagalbą gavusių mokinių skaičių bei jų pasiekimus per atsiskaitomąjį laikotarpį.
2.10. bendradarbiauja su mokytojais, auklėtojais, logopedu, socialine pedagoge sudarant individualias programas, sistemingai kelia savo kvalifikaciją.

3. Logopedo veiklos turinys:

3.1. įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus bei kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
3.2. logopedas pagal progimnazijos direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį dirba specialiojo ugdymo kabinete.
3.3. pagrindinė logopedo darbo forma yra pratybos: individualios, pogrupinės ir grupinės.
3.4. logopedas tvarko logopedo dienyną, specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo ir specialiosios pedagoginės pagalbos skyrimo dokumentus, rengia veiklos programą ir darbo ataskaitą.
3.5. logopedas pildo kalbos įvertinimo korteles, prireikus sudaro individualiąsias ir pogrupines bei grupines programas.
3.6. logopedas už darbo rezultatus atsiskaito progimnazijos vadovui, pateikdamas veiklos programą ir veiklos ataskaitą.
3.7. konsultuoja kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus ugdymo organizavimo, kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų prevencijos bei jų šalinimo klausimais.
3.8. bendradarbiauja su mokytojais, auklėtojais, spec. pedagogu, socialine pedagoge sudarant individualias programas, sistemingai kelia kvalifikaciją.

4. Sveikatos priežiūros specialisto veiklos turinys:

4.1. teikia sveikatinimo veiklos metodines konsultacijas mokytojams, mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams), kaupia metodinę ir informacinę medžiagą mokinių sveikatos išsaugojimo ir stiprinimo klausimais;
4.2. teikia informaciją sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausimais ir vykdo šios informacijos sklaidą (progimnazijos stenduose, renginiuose, viktorinose ir pan.) progimnazijos bendruomenei.
4.3. inicijuoja progimnazijos sveikatinimo projektų (programų) rengimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
4.4. teikia pagalbą mokiniams ugdant sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius;
4.5. vykdo mokinių maitinimo priežiūrą, skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžius;
4.6. dalyvauja nustatant prioritetinius progimnazijos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausimus; vykdo progimnazijos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimą;
4.7. teikia pasiūlymus progimnazijos vadovui dėl reikalingų priemonių, užtikrinančių traumų ir nelaimingų atsitikimų prevenciją progimnazijoje;
4.8. vertina ugdymo proceso atitikimą visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams;
4.9. teikia pagalbą kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informaciją dėl mokinių galimybės dalyvauti sporto varžybose;
4.10. kaupia ir apibendrina informaciją apie mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus ir ne rečiau kaip 1 kartą per metus (mokslo metų pradžioje) pateikia progimnazijos bendruomenei, kitoms institucijoms. Teisės aktų nustatyta tvarka;
4.11. pateikia sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas dėl mokinių sveikatos klasės auklėtojui (mokytojams), prižiūri, kaip šios rekomendacijos vykdomos progimnazijoje;
4.12. nustato lėtinių neinfekcinių ligų rizikos veiksnių (alkoholio, tabako, narkotikų vartojimo ir kt.) paplitimą;
4.13. dalyvauja progimnazijos prevencinio darbo grupėse, sprendžiančiose mokinių psichologines, adaptacijos ir socialines problemas;
4.14. teikia pagalbą organizuojant mokinių imunoprofilaktiką;
4.15. teikia informaciją visuomenės sveikatos centrui apskrityje, įtarus užkrečiamąją ligą ar apsinuodijimą progimnazijoje;
4.16. įgyvendina visuomenės sveikatos centro apskrityje specialistų nurodytas užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros priemones.
4.17. teikia ir koordinuoja pirmąją medicininę pagalbą.

5. Psichologo veiklos turinys:

5.1. Konsultuoja emocinių, elgesio arba mokymosi sunkumų turinčius mokinius, jų tėvus (globėjus, rūpintojus);
5.2. Konsultuoja mokinius profesijos pasirinkimo klausimais;
5.3. Bendradarbiauja su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu, socialiniu pedagogu ir kitais su mokiniu dirbančiais specialistais, numatant ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus, dirba progimnazijos vaiko gerovės komisijoje;
5.4. Inicijuoja, rengia ir įgyvendina psichologinių problemų prevencijos problemas, padedančias išvengti psichologinių, asmenybės ir ugdymo problemų;
5.5. Atsižvelgiant į progimnazijos bendruomenės poreikius, atlieka aktualius psichologinius tyrimus;
5.6. Esant poreikiui, šviečia progimnazijos bendruomenę vaiko raidos, pedagoginės ir socialinės psichologijos klausimais;
5.7. Dalyvauja formuojant teigiamą progimnazijos bendruomenės požiūrį į psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčius mokinius bei jų ugdymą kartu su bendraamžiais;
5.8. Renka ir kaupia informaciją, reikalingą konsultuojamų mokinių problemoms spręsti, bendradarbiaudamas su progimnazijos bendruomene bei atlieka mokinių veiklos ir elgesio pamokų metu stebėseną.

Pagalba progimnazijoje teikiama, kai:

  • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
  • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
  • siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
  • prašo Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jeigu tėvai nesirūpina vaiku