Viešosios paslaugos

PATVIRTINTA
Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktoriaus
2014 m. rugsėjo 01 d.
įsakymu Nr. V-66

ALYTAUS MIESTO BENDRUOMENĖS NARIŲ KREIPIMOSI IR NAUDOJIMOSI ALYTAUS PILIAKALNIO PROGIMNAZIJOS PATALPOMIS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis aprašas reglamentuoja kreipimosi į Alytaus Piliakalnio progimnazijos administraciją, Alytaus Piliakalnio progimnazijos patalpų naudojimo ir atsiskaitymo už suteiktą galimybę naudotis patalpomis tvarką.

2. Piliakalnio progimnazija laisvu laiku (po pamokų, neformaliojo švietimo ir kitų renginių) leidžia neatlygintinai naudoti progimnazijos patalpas (sporto ir aktų sales, mokomuosius kabinetus, bibliotekas) ir kitą turtą (mokymo priemones, kūno kultūros ir sporto inventorių, mokyklinius baldus) Alytaus miesto bendruomenės vienkartinėms švietimo, kultūros, sporto ir rekreacijos, socialinėms, sveikatinimo ir kitoms nekomercinėms reikmėms tenkinti.

Vienkartinėmis reikmėmis laikomas tų pačių patalpų ar inventoriaus naudojimas ne dažniau kaip vieną kartą per mėnesį.

3. Alytaus miesto bendruomenės nariai, norintys pasinaudoti Alytaus Piliakalnio progimnazijos patalpomis, privalo pateikti rašytinį prašymą progimnazijos direktorės vardu. Prašymas rašomas laisva forma. Prašyme privaloma nurodyti tikslius prašančiojo duomenis, patalpų naudojimo tikslą, pageidaujamą naudojimosi patalpomis datą, laiką ir trukmę. Prašymas turi būti parašytas ir pateiktas ne vėliau, kaip prieš 3 darbo dienas iki pageidaujamos naudotis patalpomis datos.

4. Dėl galimybės suteikti pageidaujamas patalpas atsakoma per 2 darbo dienas telefonu, nurodytu kreipimesi dėl patalpų naudojimosi. Atsakant atsižvelgiama į progimnazijos patalpų poreikį ugdymo funkcijų vykdymui, patalpų naudojimo tikslų atitikimą reikalavimams keliamiems, švietimo įstaigoms ir patalpų užimtumui pagal ankstesnius kreipimusi dėl patalpų naudojimosi.

II. PATALPŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

5. Patalpos naudojamos tik nustatytu laiku ir tiems tikslams, kurie buvo išdėstyti prašyme dėl patalpų naudojimosi. Naudojamos tik tos patalpos, kurios buvo apibrėžtos prašyme. Jei susitarimo objektas yra sporto salė, privaloma laikytis sutarties dėl sporto salės nuomos sąlygų ir sporto salės nuomos taisyklių. Apie pastebėtus patalpų įrangos, baldų ar kito inventoriaus gedimus nedelsiant privalu pranešti progimnazijos administracijai.

6. Po 21 val. Alytaus Piliakalnio progimnazijos patalpos nenuomojamos.

Draudžiama:

7.1. Rūkyti progimnazijos patalpose ar teritorijoje.

7.2. Vartoti ar būti apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų.

7.3. Atsivesti į patalpas naminius gyvūnus.

7.4. Vaikščioti po kitas, progimnazijos pasinaudojimo prašyme neišvardintas patalpas, gadinti progimnazijos turtą.

7.5. Užsiimti progimnazijos patalpose veikla nesuderinama su ugdymo aplinkai keliamais reikalavimais.

III. ATSISKAITYMO UŽ SUTEIKTAS PATALPAS SĄLYGOS

8. Alytaus miesto bendruomenės nariams vienkartinėms reikmėms Alytaus Piliakalnio progimnazijos patalpos pasinaudoti suteikiamos nemokamai. Visais kitais atvejais, kai naudojamos patalpos su inventoriumi (kompiuterių klasės), sporto salė su persirengimo kambariais, aktų salė su įgarsinimo technika, su patalpomis pasinaudoti ketinančiu asmeniu sudaroma sutartis ir imamas 45 Lt. /13,03 Eur. už valandą mokestis, kurį nuomininkas privalo pervesti į Alytaus Piliakalnio progimnazijos nurodytą sąskaitą.